ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR (KOOP)OVEREENKOMSTEN
IN DE (WEB)WINKEL – CHRISTIE

22 SEPTEMBER 2022

Algemene voorwaarden geldend voor (koop)overeenkomsten in de (web)winkel waarin u een product van Christie koopt, zoals bijvoorbeeld een cd of zangles bon.

Door het akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden ontstaat er een overeenkomst tussen u als klant en Christie. Alvorens u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, raden wij u aan deze aandachtig door te nemen. Dit kan vervelende situaties achteraf voorkomen. Heeft u vragen over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op via christie@christiemusic.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN GELDEND VOOR
(KOOP)OVEREENKOMSTEN IN DE (WEB)WINKEL

1. Definities

Christie, gevestigd te Bovenkarspel, KvK-nummer 55916686 wordt in deze algemene voorwaarden
aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
Partijen zijn verkoper en koper samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen beide partijen.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van
goederen door of namens verkoper.
Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.

3. Betaling

De volledige koopsom wordt altijd meteen in de (web)winkel voldaan, ook bij reserveringen. Betaalt koper niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

4. Aanbiedingen en prijs

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding is genoemd. Wordt het aanbod niet binnen die gestelde termijn aanvaard, dan vervalt het aanbod.

Wanneer u een product koopt tijdens een periode waarin geen actie geldt, komt u achteraf ook niet in aanmerking voor korting.

Levertijden zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk én schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Bij kadobonnen voor zangles en songwriting les zijn leerlingen onder de 21 jaar vrijgesteld van btw.

Bij het aanvinken van het ‘leeftijd vocalist’ vakje kunt u dit aangeven, en wordt de prijs automatisch berekend met of zonder btw.

Bij cd verkoop is btw reeds verwerkt in de prijs.

5. Herroepingsrecht

De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanaf het moment dat de (gehele) bestelling door de koper is ontvangen.

Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer de producten op maat zijn gemaakt, gepersonaliseerd.

De koper kan een herroepingsformulier van verkoper gebruiken. Verkoper is gehouden dit terstond na de vraag van koper aan koper ter beschikking te stellen.

Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele verzendverpakking aan verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending van de producten voor zijn rekening.

Zodra de producten retour zijn ontvangen en geïnspecteerd, sturen wij de koper een e-mail waarin geïnformeerd wordt over de ontvangst van de producten en over de goedkeuring of afwijzing van de terugbetaling.

Er zijn bepaalde situaties waarin slechts een gedeeltelijke terugbetaling wordt toegekend. Elk artikel dat niet langer door ons toedoen in de originele staat verkeert of beschadigd is, of waarvan er onderdelen ontbreken.

Christie zal het terug te betalen bedrag zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen terugbetalen. Hierbij is de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de verkoper.

6. Oplevering en risico-overgang

Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van verkoper naar koper.

7. Levering

Levering geschiedt ‘af fabriek/winkel/magazijn’. Dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te slaan.

Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.

Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.

Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn
overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Verkoper is bij levering in delen
gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen door ons afgehandeld. De afhandeling van een klacht gebeurt altijd schriftelijk.

Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.
Indien u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden, verzoeken wij u vriendelijk het vakje aan te vinken. Zonder het vakje aan te vinken, kan er geen overeenkomst tot stand komen

Christie@christiemusic.nl

KvK: 55916686 | BTW nr. NL002101722B60


Verbeter je website - Nico van der Stal
Copyright © 2023 Christie. Alle rechten voorbehouden..